Sklep meblowy Mebellux Oświęcim - Tymczasowo wyłączona możliwość składania zamówień

logo s

Regulamin sklepu
internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 

 1. Sklep internetowy
  Mebel Lux , dostępny pod adresem internetowym mebellux.eu,
  prowadzony
  jest przez Stanik Mirosława, Stanik Stefan prowadzących
  działalność gospodarczą pod firmą
  „MEBEL
  LUX STYLOWE WNĘTRZA” S.C.
  ,
  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
  gospodarki, NIP 5492257947, REGON
  120259794

 

2.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i
do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady
korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania
Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

3.Wskazane
informacje zawarte na Platformie Zamówieniowej nie stanowią oferty
w

rozumieniu
art. 66 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.
U. z 2014 r. poz.121 ze zm.), a stanowią jedynie zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 

§ 2

Definicje

 

 

 1. Konsument
  osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca
  osoba fizyczna prowadząca
  działalność gospodarczą pod firmą.
  „MEBEL
  LUX STYLOWE WNĘTRZA” S.C.
  ,
  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
  gospodarki, NIP 5492257947, REGON
  120259794

 3. Klient
  każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca
  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
  osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która
  korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep – sklep
  internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  mebellux.eu

 6. Umowa zawarta na
  odległość
  – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
  systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
  wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania
  się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Dni robocze
  wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
  dni ustawowo wolnych od pracy;

 8. Regulamin
  niniejszy regulamin Sklepu.

 9. Zamówienie
  oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży
  Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 10. Konto – konto
  klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta
  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 11. Formularz
  rejestracji
  – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający
  utworzenie Konta.

 12. Formularz
  zamówienia
  – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
  umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez
  dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy
  Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 13. Koszyk
  element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia
  i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
  produktów.

 14. Produkt – towary
  prezentowane na Platformie Zamówieniowej, które Klient może
  wybrać celem sporządzenia i wysłania Zamówienia, a
  następnie je kupić po zaoferowaniu ich przez sklep.

 15. Umowa Sprzedaży
  – umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
  Sklepu internetowego. Na jej podstawie sprzedawca zobowiązuje się
  do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu jej,
  z kolei nabywca do zapłaty należności (według ceny sprzedaży) i
  odebrania rzeczy.

 

 

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy:
  Oświęcim 32-600 ul. Kolbego 13

 2. Adres e-mail
  Sprzedawcy: biuro@mebellux.com.pl

 3. Numer
  telefonu Sprzedawcy: 33 843 43 88

 4. Numer
  rachunku bankowego Sprzedawcy 081090 2053 0000 0001 4278 7465

 5. Klient może
  porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może
  porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:30-17:30

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu,
w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe
  z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
  Internet Explorer co najmniej w wersji 6.0, Firefox co najmniej w
  wersji 2.0 lub Opera co najmniej w wersji 7.0,

 2. aktywne konto poczty
  elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa
  plików cookies,,

 4. zainstalowany
  program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w
  najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu
  Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
  trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z
  infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie
  asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
  przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
  możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §
  6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i
  adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania
  Konta.

 3. Ceny podane w
  Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto:

 4. – zawierają podatek VAT,

 5. – nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 6. Platforma
  Zamówieniowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji
  promocyjnych,

 7. wyprzedaży i
  wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
  regulaminami.

 8. Uprawnienie powyższe
  nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed
  datą

 9. wejścia w życie
  zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 10. Koszty dostawy
  ponosi Klient. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i
  określony w zamówieniu sposób.

 11. Ceny
  dostawy towaru podane na stronie są orientacyjne i są ustalane
  każdorazowo indywidualnie z klientem.

 

 

 

§ 6

Zakładanie Konta w
Sklepie

 

 1. Aby
  założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz
  rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: 

 2. Założenie Konta w
  Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na
  Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość
  w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie
  stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
  pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w
  § 3.

 

§ 7

Zasady składania
Zamówienia

Do dokonywania zamówień
na Platformie Zamówieniowej niezbędne jest posiadanie aktywnego
konta poczty elektronicznej.

W celu złożenia
Zamówienia należy:

 1. zalogować się do
  Sklepu, jeśli klient ma już konto w sklepie,

 2. wybrać Produkt
  będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
  „Do koszyka” ,

 3. zalogować się lub
  skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano
  możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić
  Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia
  oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać
  rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do
  faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk
  “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
  oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
  wiadomości e-mail, wiadomość będzie zawierała również
  informację o kosztach dostawy zamówienia.

 6. sprzedawca dopuszcza
  również możliwość konieczności uzgodnienia telefonicznego
  kosztów dostawy przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez
  klienta.

 7. wybrać jeden z
  dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
  płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
  zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody
dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może
  skorzystać z zastrzeżeniem pkt.6 § 7 z następujących
  metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka pocztowa,
  przesyłka pocztowa pobraniowa,

 2. Przesyłka
  kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

 3. Odbiór osobisty
  dostępny pod adresem: 32-600 Oświęcim ul. M Kolbego 13 w
  godzinach od 930 do 1730.

 1. Klient może
  skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przy
  odbiorze w kasie.

 2. Płatność za
  pobraniem.

 3. Płatność
  przelewem na konto Sprzedawcy.

 4. Płatności
  elektroniczne.

 5. Płatność kartą
  płatniczą.

3. Szczegółowe
informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy
sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
  zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu
  Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie
  otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje
  poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości
  e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
  elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
  Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do
  realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą
  otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
  zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku
  nieprawidłowego i/lub niezrozumiałego wypełnienia formularza,
  zamówienie nie będzie realizowane.

 4. W przypadku wyboru
  przez Klienta:

 1. płatności
  przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą
  płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
  terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w
  przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 2. płatności za
  pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do
  dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 3. płatności gotówką
  przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać
  płatności przy odbiorze przesyłki w kasie
  siedziby firmy.

 1. Jeżeli Klient
  wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie
  wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z
  zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany
  przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. A W przypadku
  zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
  dostawy jest najdłuższy podany termin.


W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy,
Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami
lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego
zamówienia.

 1. Początek biegu
  terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący
  sposób:

 1. W przypadku wyboru
  przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku
  bankowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru
  przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia
  Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru
przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do
odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O
gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo
poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia
Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem
gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. W przypadku zamówienia
Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma
możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich
gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po
skompletowaniu całego zamówienia.

9. Początek biegu
terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru
  przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku
  bankowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru
  przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia
  zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

10. Dostawa Produktu
odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 

 

11. Dostawa Produktu do
Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i
usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli
związania się Umową Sprzedaży.

12. Odbiór osobisty
Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od
umowy

 

 1. Konsument może w
  terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu
  określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
  Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy,
  która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
  partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od
  dostawy każdej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może
  odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
  odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
  wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem
  tego terminu.

 5. Oświadczenie może
  być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą
  elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail
  Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie
  internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
  określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
  formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
  Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
  prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku
  przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
  Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez
  Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o
  odstąpieniu od Umowy.

 7. Konsument może
  odstąpić od umowy wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot
  transakcji jest w stanie niezmienionym, nie był używany, ani
  nie został w żaden sposób uszkodzony, materace znajdują się w
  opakowaniu ochronnym.

 8. Towar należy
  odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu
  od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

 9. Przed odesłaniem
  towaru Konsument poinformuje o tym sklep drogą e-mailową lub
  telefonicznie.

 10. Zwracany Produkt
  musi być kompletny. Produkt powinien być zwrócony w stanie
  niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego
  zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na
  uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy
  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
  konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.,
  w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu, wraz z załączonym do
  niego paragonem albo fakturą. W przeciwnym przypadku towar nie
  zostanie przyjęty.

 11. Koszty odesłania
  towaru oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie
  transportu odsyłanego towaru ponosi Konsument.

 12. Pieniądze za
  odesłany towar są zwracane przelewem na wskazane przez Konsumenta
  konto bankowe w terminie do 14 dni od doręczenia Sprzedawcy
  odesłanego towaru. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 13. Druk odstąpienia od
  umowy znajduje się na stronie WWW sklepu internetowego Sprzedawcy.

 14. Skutki odstąpienia
  od Umowy:

 15. W przypadku
  odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
  niezawartą.

 16. W przypadku
  odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie,
  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego
  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem
  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
  dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 17. Zwrotu płatności
  Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
  jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,
  chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie,
  które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 18. Sprzedawca może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
  z powrotem .

 19. Konsument powinien
  odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
  Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
  którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin
  zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem
  terminu 14 dni.

 20. Konsument ponosi
  bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,
  jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać
  w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 21. Konsument odpowiada
  tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z
  niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 22. W przypadku gdy ze
  względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
  zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach
  zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w
  Sklepie.

 

 

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 

 1. Umową Sprzedaży
  objęte są nowe Produkty.

 

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru
Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi
w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony
wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną
na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy
wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego,
udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

Zaleca
się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady,
okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta
składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą
towaru.

 

 1. Sprzedawca
  ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym
  terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

 1. Towary odsyłane w
  ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §
  3 niniejszego Regulaminu.

 

8. W
przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o
niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w
Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego
Produktu.

 

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe
  informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
  siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
  rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
  zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
  Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada
  następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony
  jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia
  2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.
  zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy
  zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony
  jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
  polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może
  uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
  nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
  powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
  Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie
internetowym

 

 1. Administratorem
  danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe
  Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a
  jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych
  osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta,
  który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
  pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia
  zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
  pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta,
  który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia
  zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu
  powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży
skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane
poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw
– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje
Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

4. Klient ma prawo
skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Shopping Cart
Scroll to Top